Klíčové aktivity PDF Tisk Email


KA 1 - Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje

Klíčová aktivita je rozdělena do pěti tematických okruhů (WP), které mají jasnou a definovanou náplň uvedenou v příloze projektu. Společně pak mají odpovědět na základní otázku projektu, tj. zda výmladkové lesy mohou být jak po produkční, tak i po biologické stránce alternativou lesů nižších poloh v budoucnosti. Aktivita se tematicky zaměřuje na zhodnocení historického vývoje výmladkového hospodaření našeho státu (WP1). Na ni navazuje hodnocení vlastností a konkurenceschopnosti různých druhů dřevin (WP3) ve výmladkových systémech, hodnocení změn biodiverzity v čase a při různých způsobech využití výmladkových lesů (WP2). Komplexní zhodnocení primárních výsledků výzkumu provede WP4 v podobě hodnocení funkčních potenciálů výmladkových lesů. Budoucí podoba hospodaření, plánování a ekonomické bilance lesů, jejichž cílem je převod části stávajících porostů na lesy výmladkové budou zpracovány ve WP5.

Získané poznatky bude výzkumný tým předávat cílové skupině formou nejrůznějších aktivit, mezi které patří zejména přednášky, semináře, konzultace a workshopy. Tyto aktivity budou řízeny zahraničním vědcem, garantem projektu a vedoucími tematických okruhů za účasti členů týmu projektu a osob cílové skupiny. Klíčová aktivita bude realizována prostřednictvím sběru potřebných základních informací v laboratoři, terénu, interpretace a vyhodnocení dat a zpracování výsledků do publikačních výstupů. Cílová skupina bude do řešení projektu zapojena prostřednictvím řešení dílčích úkolů pod vedením členů týmu, získané poznatky budou součástí jejich magisterských a doktorských prací

 

KA 2 - Příprava zapojení a zapojení do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje

Cílem posílení mezinárodních vazeb projektového týmu je intenzifikace kontaktů členů CS ve vazbě na specializovaná pracoviště zabývající se různými segmenty výzkumu v oblasti lesů výmladkového původu. Získané zkušenosti významně rozšíří možnosti řešitelského týmu a napomohou jeho internacionalizaci. Základní snahou v této oblasti je posun od separátních znalostí a zkušeností v oblasti nízkého a středního lesa k jejich srovnávání se znalostmi a výsledky získanými v zahraničí. Posílení mezinárodních vazeb proběhne zejména prostřednictvím International Union of Forest Research Organizations (IUFRO). Jejími členy je 659 výzkumných lesnických organizací ze 113 zemí.

Klíčová aktivita bude realizována prostřednictvím 4 forem mezinárodní spolupráce členů řešitelského týmu projektu:

  1. 11 členů týmu absolvuje dlouhodobé stáže na prestižních evropských pracovištích v oboru ekologie lesa,produkční ekologie a vegetační ekologie
  2. 12 členů týmu podnikne krátko- a střednědobé zahraniční cesty na akademická i realizační pracoviště s cílem získat teoretické i praktické dovednosti nejenom v oblasti technologie vědy ale i v oblasti aplikace výsledků v praxi
  3. pro členy týmu a studenty LDF bude uspořádáno 10 odborných kurzů, na nichž účastníci získají teoretické i praktické dovednosti z oblasti metodologie vědy, zpracování dat, tvorby vědeckých publikací, aplikací výsledků vědy do praxe; současně budou mít zpětnou vazbu od uživatelů jejich výsledků, kteří se seminářů také zúčastní.
  4. 10 špičkových vědců z oboru ekologie lesa, pěstování lesů, historické ekologie, produkční ekologie apod. navštíví pracoviště řešitele na střednědobé pobyty a přednese sérii přednášek, které budou s ohledem na jejich zaměření určeny různým cílovým skupinám, aby došlo k maximalizaci efektivity jejich pobytu v ČR. CS jsou vědečtí pracovníci, studenti DSP a magisterských studijních programů. Náklady jsou zahraniční cestovné, služby a přímou podporu

KA 3 - Další vzdělávání a rozvoj extrakurikulárních kompetencí pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje

Další vzdělávání a rozvoj extrakurikulárních kompetencí pracovníků výzkumu a vývoje bude nejrozsáhlejší a organizačně nejsložitější aktivitou projektu. Bude zaměřena na všechny cílové skupiny projektu, bude probíhat po celou dobu řešení projektu a budou se na ní podílet všichni členové realizačního týmu projektu.

  1. Základním prostředkem pro rozvoj extrakurikulárních dovedností budou přednáškové bloky zaměřené na problematiku výmladkových lesů, které budou připravovat členové realizačního týmu. Přednáškové bloky budou určeny studentům magisterských studijních programů, studentům doktorských studijních programů a vědeckým pracovníkům MENDELU a partnerských institucí - tedy i ostatním členům realizačního týmu.
  2. Dalším způsobem rozvoje extrakurikulárních dovedností budou praktická cvičení v terénu zaměřená na rozšíření vědomostí o sběru dat, osvojení vědecké terénní práce a předávání zkušeností spojených s plánováním arealizací terénních vědeckých prací. Tak jako v předchozím bodě, budou i zde praktická cvičení určena studentům magisterských studijních programů, studentům doktorských studijních programů a vědeckým pracovníkům MENDELU a partnerských institucí ? tedy i ostatním členům realizačního týmu.
  3. Specifickým, ale z hlediska efektivity vynaložených prostředků významným prostředkem dalšího vědeckého vzdělávání a získávání extrakurikulárních dovedností budou přednášky členů realizačního týmu po jejich návratu z dlouhodobých stáží a středně- a krátkodobých studijních zahraničních cest. Nejnovější poznatky tak budou přímopřenášeny ke všem cílovým skupinám.

KA 4 - Podpora intersektorální mobility

Klíčová aktivita bude zaměřena na prolnutí dvou převážně odděleně pracujících sektorů v lesnictví – vědeckého sektoru a realizačního sektoru. Vzájemná interakce obou sektorů může být velmi přínosná pro obě strany, a proto byly připraveny tři odlišné intersektorální vazby:

  1. propojení poznatků výzkumu s přímým správcem chráněného území, který řeší otázky spojené se snahou zastavit pokles biologické rozmanitosti v dubových a habrových výmladkových lesích - Správa NP Podyjí
  2. propojení poznatků výzkumu s nepřímým správcem chráněných území (orgán státní správy ochrany přírody), který řeší otázky spojené se zastavením poklesu biologické rozmanitosti v dubových a habrových výmladkových lesích v měřítku celé České republiky - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  3. propojení poznatků výzkumu s přímým správcem a současně nestátním vlastníkem hospodářských lesů i lesů zvláštního určení ve zvláště chráněnén území - Lesy města Olomouce a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL).

Intersektorální mobilita bude podpořena přednáškami odborných pracovníků z praxe ochrany přírody a lesnictví pro cílové skupiny vědců, studentů doktorského i magisterského studijního programu, pořádáním workshopů na majetcích spravovaných třemi výše uvedenými partnery projektu, formou vědeckých prací v těchto konkrétních územích.

WP 1 -  Historický vývoj výmladkového hospodaření našeho státu
WP 2 –
Hodnocení změn biodiverzity v čase a při různých způsobech využití výmladkových lesů
WP 3 – H
odnocení vlastností a konkurenceschopnosti různých druhů dřevin
WP 4 – Hodnocení funkčních potenciálů výmladkových lesů

WP 5 – Hospodaření, plánování a ekonomické bilance výmladkových lesů