Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti
COPPICE
CZ.1.07/2.3.00/20.0267

Cílem projektu je vytvoření, stabilizace a excelence vědeckého týmu a cílových skupin (CS) v problematice výmladkových lesů - jejich historie, ekologie, hospodaření a funkcí v širším krajinném měřítku.
Cíle projektu bude dosaženo:

  • vědeckou prací týmu složeného z pracovníků lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, Botanického ústavu AV ČR, Centra pro klimatickou změnu AV ČR a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
  • přednáškovou a školící činností řešitelského týmu pro studenty MENDELU a dalších univerzit
  • vzděláváním členů řešitelského týmu zejména na špičkových zahraničních pracovištích a formou přednášek a workshopů pozvaných zahraničních odborníků
  • oboustrannou vzdělávací spoluprací mezi řešitelským týmem a odborníky z ochrany přírody a lesního hospodářství, kteří se zaměřují na problematiku výmladkových lesů.

Do všech čtyř způsobů dosažení cílů bude implementován mezinárodní rozměr díky řízení projektu zahraničním vědcem s významným postavením v IUFRO (Mezinárodní unii lesnických výzkumných organizací) bude vždy kladen důraz na mezinárodní spolupráci, konzultace, školení, studium a mobilitu zejména členů řešitelského týmu. Dalším mezinárodním rozměrem projektu je zapojení týmu do činnosti středo- a východoevropské pobočky EFI (Evropský lesnický ústav) ve Vídni, která má problematiku hospodaření a ochrany výmladkových lesů zařazenou na jedno z prioritních míst své činnosti.
Celkovým výstupem projektu budou

li posílení excelence vědeckého multidisciplinárního týmu a zvýšení internacionalizace týmu
li původní vědecké práce v mezinárodních vědeckých časopisech
li přednášky a workshopy pro všechny cílové skupiny
li individuální studijní pobyty zvyšující kvalifikaci členů řešitelského týmu.

Partneři projektu jsou:

li Mendelova Univerzita v Brně - http://www.mendelu.cz
li Centrum výzkumu globální změny AV ČR - http://www.czechglobe.cz
li Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví - http://www.vukoz.cz
li Botanický ústav AV ČR - http://www.ibot.cas.cz


Klíčové aktivity